Hạn chế reflow trên trình duyệt

Michael, JS11 months ago